Har Ghar Tiranga Mahotsav (11-17 August, 2022) - Flag Hoisting

hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-03
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-02
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-01
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-04
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-05
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-06
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-07
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-08
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-13
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-12
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-11
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-10
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-09
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-14
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-15
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-16
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-17
hiet-har-ghar-tiranga-flag-hoisting-18